Toimitusehdot

1. Osapuolet

1.1 Tilaaja

1.2 Tuottaja

Youngfield Films Oy (2730925-1)

Meritullinkatu 4 B

00170 Helsinki

2. Tausta ja tarkoitus

2.1 Näiden tilausehtojen tarkoitus on määrittää osapuolten, eli tilaajan ja tuottajan väliset oikeudet ja velvollisuudet tuottajan suunnitellessa ja toteuttaessa tilaajan hyväksymän tarjouksen mukaisesti videon tilaajalle.

2.2 Sopimuksessa jäljempänä termillä ”video” tarkoitetaan yksittäistä videota tai useammasta videosta koostuvaa kokonaisuutta.

2.3 Tilaajasta ja tuottajasta käytetään jäljempänä yhteisnimitystä ”osapuolet”.

2.4 Tilaajan hyväksymän tuottajan antaman tarjouksen perusteella tuottajan tuottamasta videosta, jota voidaan jakaa yleisölle televisio-, video-, elokuvateatteri-, internet- tai mitä tahansa digitaalista jakelukanavaa käyttäen, käytetään nimitystä ”video”. Esitysoikeudet ja levityskanavat sovitaan erikseen tilauksen yhteydessä.

2.5 Videon suunnittelun, tuottamisen ja muiden tarvittavien toimenpiteiden muodostamasta kokonaisuudesta käytetään nimitystä ”tuotanto”, joka näiden tilausehtojen mukaisesti jakautuu esituotantovaiheeseen, käsikirjoitusvaiheeseen, kuvaus- ja äänitysvaiheeseen sekä jälkituotantovaiheeseen.

2.6 Mikäli mahdollinen erillinen tuotantosopimus ja yleiset tilausehdot ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan tuotantosopimusta aina ensisijaisesti.

3. Tilaus

3.1 Tilaus katsotaan tehdyksi, kun tilaaja on joko suullisesti tai kirjallisesti hyväksynyt tuottajan tarjouksen tai allekirjoittanut tuotantosopimuksen. Myös sähköpostilla lähetetty tarjouksen hyväksyminen luetaan tilaukseksi.

3.2 Tilauksen yhteydessä osapuolet sopivat palvelun suorittamisen aloitusajankohdasta ja aikataulusta. Aikataulua voidaan tuottajan yksipuolisesta ilmoituksesta pidentää, mikäli tilaaja viivästyy videota varten tarvittavan materiaalin toimituksessa.

4. Sisältö ja toteutus

4.1 Tuottaja toimittaa tilaajalle tämän hyväksymän tarjouksen mukaisen videon osapuolten sopiman aikataulun mukaisesti.

4.2 Tuottajan tulee ennen kuvauksen ja äänittämisen aloittamista hyväksyttää tilaajalla suunnittelemansa käsikirjoitus.

4.3 Mikäli tilaaja haluaa muuttaa käsikirjoitusta hyväksyttyään sen kohdan 4.2 mukaisella tavalla, katsotaan muutoksista aiheutunut työ ja muut mahdolliset kustannukset alkuperäiseen tarjoukseen sisältymättömäksi lisätyöksi.

4.4 Tilaaja vastaa siitä, että videon käsikirjoitus ja sisältö noudattaa mainontaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tapaa, mikäli kysymys on mainoskäyttöön tuotetusta videosta.

4.5 Tuottajan tulee ennen jälkituotannon aloittamista hyväksyttää tilaajalla videossa käytettävä spiikkaaja ja musiikki.

4.6 Mikäli tilaaja haluaa muuttaa videossa käytettävää spiikkaajaa tai musiikkia hyväksyttyään ne kohdan 4.4 mukaisella tavalla, katsotaan muutoksista aiheutunut työ ja muut mahdolliset kustannukset alkuperäiseen tarjoukseen sisältymättömäksi lisätyöksi.

4.7 Mahdollisista muista kuin kohtien 4.3 ja 4.6 mukaisista tilaajan hyväksymään tarjoukseen sisältymättömistä lisätöistä sovitaan osapuolten välillä kirjallisesti erikseen.

4.8 Tilaajalle toimitetaan hyväksyttäväksi leikattu versio videosta (”ensimmäinen versio”).

4.9 Tilaaja voi esittää ensimmäisen version johdosta muutosehdotuksia tuottajalle, jonka jälkeen tuottaja voi tehdä muutosehdotusten perusteella tarpeelliseksi katsomansa muutokset videolle.

4.10 Tilaajan hyväksymään tarjoukseen sisältyy kaksi kommentti- ja muutoskierrosta.

5. Aineettomat oikeudet

5.1 Tilaajalla on videoon maailmanlaajuiset levitys- ja julkaisuoikeudet verkossa, ellei toisin ole sovittu tarjouksessa.

5.2 Tilaaja vastaa mahdollisista muun kuin verkkolevityksen edellyttämistä lisensseistä, luvista, oikeuksista ja muista tarvittavista kustannuksista tai toimenpiteistä.

5.3 Muut tekijänoikeudet kuin kohdissa 5.1 ja 5.2 mainitut levitysoikeudet valmiiseen videoon ja videon tekemisen yhteydessä syntyneisiin äänellisiin ja kuvallisiin elementteihin (”raakamateriaali”) kuuluvat tuottajalle.

5.4 Kohdasta 5.3 poiketen tilaaja säilyttää tekijänoikeudet videota varten tuottajalle toimittamaansa raakamateriaaliin.

5.5 Tilaaja vastaa videota varten tuottajalle toimittamansa materiaalin tekijänoikeuksista sekä käytön luvallisuudesta ja lainmukaisuudesta.

5.6 Tilaajalla ei ole oikeutta millään tavoin muunnella valmista videota vaan mahdolliset eri levityskanavien edellyttämät sisällölliset muokkaukset on suoritettava erillistä sopimusta ja korvausta vastaan tuottajan toimesta.

6. Referenssioikeus

6.1 Tuottajalla on oikeus käyttää ja esittää valmista videota ja tilaajan nimeä referenssinä omilla verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavissa, sen jälkeen kun tilaaja on julkaissut videon, elleivät osapuolet kirjallisesti sovi toisin.

6.2 Tuottajalla on oikeus esittää ja levittää videota festivaaleilla, kilpailuissa, asiakastilaisuuksissa ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa.

7. Aineiston säilytys

7.1 Tuottaja säilyttää tuotannon yhteydessä syntyneen materiaalin viiden vuoden ajan, ellei toisin kirjallisesti sovita.

7.2 Mikäli tilaajan omistama tämän tuottajalle toimittama ja tuottajan hallussa oleva materiaali vaurioituu tai tuhoutuu, tuottaja vastaa vahingosta enintään kysymyksessä olevan raakamateriaalin arvolla.

8. Laskutus

8.1 Tuottaja laskuttaa tilaajalta videon 14 vuorokauden maksuajalla videon valmistumisesta ellei osapuolten välillä toisin kirjallisesti sovita.

8.2 Mikäli tuotanto ylittää arvoltaan 7000€, 50% laskun summasta laskutetaan tuotantovaiheen alkamispäivämääränä 14 vuorokauden maksuajalla ja loput 50% 14 vuorokauden maksuajalla videon valmistumisesta ellei osapuolten välillä toisin kirjallisesti sovita.

8.3 Mikäli videossa käytetään katalogimusiikkia, kuuluu se tilauksen hintaan. Videossa mahdollisesti käytettävän muun musiikin tallentamis- ja esityskorvauksista sovitaan erikseen.

8.4 Maksun viivästyessä tuottaja on oikeutettu perimään korkolain mukaista viivästyskorkoa viivästyneelle määrälle.

9. Peruuttaminen ja suorittamisajankohdan siirtäminen

9.1 Tilaaja on oikeutettu peruuttamaan tilauksen milloin tahansa ilmoittamalla peruutuksesta kirjallisesti tuottajalle.

9.2 Mikäli tilaaja peruuttaa tilauksen vähintään 7 vuorokautta ennen kuin tuottaja on ryhtynyt tilauksen tuotantovaiheeseen, on tilaaja velvollinen maksamaan peruutushetkeen mennessä tehdystä työstä sekä siihen mennessä aiheutuneista kalustoon,

rekvisiittaan, lokaatioihin ja muuhun tuotannon valmisteluun liittyvistä kuluista. Tuotantovaiheella tarkoitetaan kuvaus-, äänitys-, yms. tuotantotilannetta.

9.3 Mikäli tilaaja peruuttaa tilauksen alle 7 vuorokautta ennen kuin tuottaja on ryhtynyt tilauksen tuotantovaiheeseen, tilaaja on velvollinen maksamaan 70% sopimuksen mukaisesta tilauksen arvonlisäverollisesta kokonaishinnasta.

9.4 Mikäli tilaaja siirtää tilauksen suorittamisen aloitusajankohtaa, on tilaaja velvollinen maksamaan siirrosta mahdollisesti aiheutuvat ylimääräiset työvoima-, kalusto- ja lokaatiokulut.

9.5 Mikäli tilaaja siirtää tilauksen suorittamisen aloitusajankohtaa sovittua myöhemmäksi yli kuudella kuukaudella tai tulevaa aloitusaikaa määrittelemättä alle 7 päivää ennen kuin tuottaja on ryhtynyt suorittamaan tilausta, katsotaan siirto peruuttamiseksi ja tehty työ laskutetaan kohdan 9.2 mukaisesti.

9.6 Mikäli palvelun suorittaminen viivästyy, tai sen toteuttamista joudutaan muuttamaan tuottajan puolelta olevasta syystä, joka kuitenkin on tämän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, mutta eivät kuitenkaan force majeure – tilanteita, sopivat osapuolet tästä mahdollisesti aiheutuvien kustannusten jakamisesta erikseen.

10. Salassapito

10.1 Mikäli tilaus sisältää salassa pidettävää tietoa, tilaaja vastaa, että tällöin tehdään erillinen sopimus salassapidon osalta.

11. Vahingonkorvaus

11.1 Tuottaja ei vastaa kolmansien osapuolten vaatimuksista, jotka johtuvat mainoselokuvan sopimuksen vastaisesta esittämisestä, välittämisestä, levittämisestä, kopioinnista, muuttamisesta tai muusta käytöstä.

11.2 Tuottaja ei vastaa vahingosta, josta videossa esitetyn tuotteen valmistaja, maahantuoja, myyjä tai muu taho joutuu korvausvelvolliseksi tuotevastuulainsäädännön perusteella.

11.3 Kumpikin osapuoli vastaa siitä vahingosta, jonka se aiheuttaa sopimusrikkomuksellaan, virheellään tai muulla sopimuksen vastaisella menettelyllään. Kumpikaan sopijapuoli ei kuitenkaan vastaa toiselle sopijapuolelle aiheutuneista välillisistä vahingoista.

11.4 Tuottajan korvausvelvollisuus rajoittuu enintään palvelun kokonaishintaan, ellei vahinkoa katsota aiheutetun törkeällä huolimattomuudella.

11.5 Osapuolet eivät vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu lakon, työsulun, yleisen liikenteen pysähtymisen tai muun sen kaltaisen sopijapuolesta riippumattoman syyn takia (force majeure). Se osapuoli, jota ylivoimainen este koskee, on velvollinen ilmoittamaan tästä välittömästi toiselle osapuolelle.

12. Voimassaolo

12.1 Nämä tilausehdot tulevat voimaan tilaajan hyväksyttyä tarjouksen, jossa viitataan näihin tilausehtoihin ja on voimassa kunnes osapuolet ovat täyttäneet kaikki sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

13. Sopimuksen siirrettävyys

13.1 Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta taikka sen mukaisia oikeuksia ja

velvoitteita kolmannelle ilman muiden osapuolten kirjallista suostumusta.